Byalagets syfte är...                               Stadgar

Att skapa trivsel, gemenskap och god sammanhållning för alla som bor i Ugglarp med omnejd.

Att tillvarata såväl den bofasta befolkningens som sommargästernas önskemål beträffande vår bygds framtida utvecklingsmöjligheter.

Att i god samverkan med företrädare för bl.a. näringsliv och myndigheter lägga grunden till en fortsatt positiv utveckling av Ugglarp.

Att förstärka känslan av bygdens identitet i människors medvetande och att samtidigt få Ugglarp att tydligare framträda på turisternas karta.